- Sách, Video hướng dẫn

Bộ sách hướng dẫn ôn thi chuyên viên chính năm 2019 (mới nhất)

05-09-2018 1087 5202 PDF 700 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2019. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung...

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2019 môn Kiến thức chung (Quan trọng)

06-04-2019 0 2835 PDF 100 trang
Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2019 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2019 [Quan trọng]