Tài liệu học tập

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng

27-02-2022 416 2336 PDF 17 trang
Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn dặn dò về Đảng, và vấn đề đạo đức cách mạng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần...

Tiểu luận Quyền lực chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta [11 trang]

19-02-2020 0 14410 Word 11 trang
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta năm 1991 đã khẳng định.”Toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện từng bước nền dân chủ XHCN, đảm bảo quyền lực thuộc...