Luận văn

Top 8 Luận văn về chủ đề nguồn nhân lực, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

05-03-2022 270 1213
Tài liệu Top các Luận văn về nguồn nhân lực phục vụ làm Luận văn, tiểu luận, khóa luận.

Top 13 Luận văn về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai

06-03-2022 380 1391
Tài liệu phục vụ làm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận môn học, giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên ngành đất đai hoặc QLNN về đất đai...Top 13 Luận văn về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai.

Top 15 Luận văn về xóa đói giảm nghèo, giải pháp xóa đói giảm nghèo, quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo

06-03-2022 285 1254
Top 15 Luận văn về xóa đói giảm nghèo, giải pháp xóa đói giảm nghèo, quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo

Luận văn chính sách công trong quá trình xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

20-03-2022 4 637
Luận văn chính sách công trong quá trình xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong lĩnh vực chính sách công. Các khuyến nghị và dự báo có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan lónh đạo, quản lý, hoạch định chính sách ở trung ­ương và địa phương.

Luận văn Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thực hiện không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

20-03-2022 243 659
Về mặt lý luận, Hội đồng nhân dân là một thiết chế dân chủ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Xuất phát từ thực tiễn xây dựng và tổ chức chính quyền nhiều năm qua ở nước ta, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, dù tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền phân cấp hay mô hình chính quyền tự quản thì nơi nào có Ủy ban thì nơi đó phải có Hội đồng hoặc một thiết chế đại diện của nhân dân. Theo đó, Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra, là cơ quan quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương; đồng thời cũng là cơ quan có trách nhiệm tổ chức giám sát các quyết định của chính mình. Ủy ban nhân dân là cơ quan tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng nhân dân cùng cấp và các chính sách, chủ trương, pháp luật của cấp trên; đồng thời chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Luận văn vai trò của pháp luật trong Quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay

12-03-2022 6 1005
Với thực tế trên, việc đánh giá thực trạng vai trò pháp luật trong quản lý nhà nước (QLNN) đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở nước ta là hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Chính vì vậy, tác giả đã tiến hành thực hiện đề tài: “Vai trò của pháp luật trong QLNN đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay” nhằm đóng góp một phần trong việc nâng cao hơn nữa vai trò của pháp luật trong quản lý và bảo vệ rừng ở nước ta hiện nay.

Luận văn Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

10-03-2022 0 629
Luận văn Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Luận văn Thực trạng và giải pháp quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

06-03-2022 354 1047
Bên cạnh đó, mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã đề ra đó là: Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước. Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Với tất cả những lý do trên, em chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa”.