1. TÀI LIỆU THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2021 môn kiến thức chung [mới]

20-02-2020 1186 5232 PDF 5 trang
Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2021 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Liên hệ [7 trang]

24-02-2020 0 1176 Word 7 trang
Trong quá trình hoạt động đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy,...

ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019

11-10-2019 0 1556 Word 8 trang
TỔNG HỢP ĐỀ THI VÀ GỢI Ý ĐÁP ÁN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019. Theo anh/chị, nhiệm vụ: "Nâng cao chất lượng đào tào, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. trong Kế hoạch cải hành chính nhà .nước giai đoạn 2016 -2020 ban hành theo Quyết đinh số....

Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta

07-10-2019 0 2410 PDF 40 trang
Câu hỏi và đáp án kiến thức chung ôn thi chuyên viên chính về hệ thống chính trị nước ta. Hệ thống chính trị là gì? Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm những tổ chức nào?Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị...