1. TÀI LIỆU THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2024 miễn phí

18-05-2024 40 265 PDF 0 trang
1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013; 2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số sửa đổi, bổ...

Trọn bộ tài liệu tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2024

18-05-2024 53 221 PDF 1000 trang
 Thư viện hành chính (thuvienhanhchinh.com) cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ gồm môn kiến thức chung, trắc nghiệm môn chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi qua các năm, ...dành cho các anh (chị) ôn...

Mẫu Quy ước thôn văn hóa năm 2024 mới nhất

20-03-2022 304 851 PDF 4 trang
Mẫu Quy ước thôn văn hóa năm 2024 mới nhất Điều 1: Tất cả mọi người thôn phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa theo 4 tiêu chuẩn như: + Xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc. + Đoàn kết tương trợ láng giềng. + Giữ gìn thuần phong mỹ tục,...

Tiểu luận Công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới

29-01-2023 20 905 PDF 20 trang
Như vậy công tác xóa đói giảm nghèo là vấn đề có ý nghĩa rất to lớn nhằm ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Xuất phát từ thực tiễn trên chúng tôi đã chọn đề tài  “Công tác xóa đói giảm nghèo ở khu vực Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới ”.  Với mong...

Tiểu luận Công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế - Từ giác độ tiếp cận của lý thuyết phân tầng xã hội

29-01-2023 22 728 PDF 20 trang
Công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế - Từ giác độ tiếp cận của lý thuyết phân tầng xã hội

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2024 môn kiến thức chung [mới]

20-02-2020 3118 12179 PDF 5 trang
Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2024 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên...

Tài liệu ôn thi cao học hành chính biên soạn mới (110 trang)

05-03-2022 316 732 PDF 110 trang
Tài liệu ôn thi cao học hành chính biên soạn mới phục vụ ôn thi cao học hành chính dễ học, dễ nhớ, biên soạn công phu gồm 26 câu hỏi và đáp án đầy đủ.

Tiểu luận xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

08-03-2022 21 1273 PDF 30 trang
Vấn đề văn hóa và phát triển xây dựng con người hiện nay và con người của thế kỷ XXl con người trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đang là những vấn đề thời sự . Hiện nay trong xã hội xuất hiện những trào lưu văn hóa không phù hợp hay nói cách...

Bằng những dẫn chứng cụ thể chứng minh rằng ở nước ta quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp?

05-03-2022 357 1086 PDF 5 trang
Bằng những dẫn chứng cụ thể chứng minh rằng ở nước ta quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp?      Tóm lại, vấn đề phân công, phối hợp và giám...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Liên hệ [7 trang]

24-02-2020 0 2127 Word 7 trang
Trong quá trình hoạt động đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy,...