2. Tài liệu học tập

Tiểu luận Tìm hiểu chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam miễn phí

01-03-2022 274 864 Word 13 trang
Như chúng ta đã biết, mô hình nông thôn mới đã đem lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho nông thôn Hàn Quốc (Saemaul Undong- SMU). Từ một nông thôn hết sức lạc hậu, nghèo đói, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn, tình hình chính trị căng thẳng, nhưng...

So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công

01-03-2022 438 3598 Word 3 trang
So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công

Tiểu luận Một số giải pháp nhằm khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam

01-03-2022 266 760 Word 11 trang
Một số giải pháp nhằm khai thác nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam