Tài liệu học tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Nếu nước độc lập mà dân được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”. Đồng chí hãy phân tích rõ luận điểm ấy và liên hệ với giai đoạn Cách mạng hiện nay ?

30-03-2022 8 881 Word 4 trang
Chủ tịch HCM khẳng định “Nếu nước độc lập mà dân được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì” Trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa độc lập dân tộc phải gắn với con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN LƯỢC "TRỒNG NGƯỜI"

30-03-2022 3 2522 Word 4 trang
Trong những ngày đầu giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chăm lo đến việc hoàn thiện các thể chế và bộ máy của nền giáo dục mà Người còn đưa ra các phương pháp học mới: Người chưa biết thì phải gắng sức mà học, vợ chưa biết thì chồng...

Nghiên cứu những xu hướng hành chính công thế kỷ XXI và những định hướng vận dụng cải thiện nền hành chính công ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

13-03-2022 2 591 PDF 15 trang
Nghiên cứu sách tham khảo “Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh”  rút ra các vấn đề liên quan đến hành chính phát triển và chính phủ điện tử. Nghiên cứu những xu hướng hành chính công thế kỷ XXI và những định...

8 câu hỏi + đáp án ôn tập môn hành chính phát triển cao học hành chính

06-03-2022 222 592 Word 6 trang
8 câu hỏi + đáp án ôn tập môn hành chính phát triển cao học hành chính

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Nếu nước độc lập mà dân được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”. Đồng chí hãy phân tích rõ luận điểm ấy và liên hệ với giai đoạn cách mạng hiện nay

05-03-2022 305 1095 Word 5 trang
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Nếu nước độc lập mà dân được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”. Đồng chí hãy phân tích rõ luận điểm ấy và liên hệ với giai đoạn cách mạng hiện nay

Bài kiểm tra môn Chính sách nguồn nhân lực cao học hành chính. Nêu và phân tích những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam

05-03-2022 287 587 Word 5 trang
Bài tập môn Chính sách nguồn nhân lực cao học hành chính. Nêu và phân tích những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam. phát triển nguồn nhân lực phải gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, chính sách lương - thưởng, bảo...

Bài soạn môn Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật: Tại sao Nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật?

05-03-2022 262 631 Word 5 trang
Trong đời sống pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, pháp luật là phương tiện không thể thiếu bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành của xã hội, pháp luật không chỉ là một công cụ, phương tiện để Nhà nước quản lý xã hội hữu hiệu, mà còn tạo môi trường...

Bài kiểm tra Môn Công vụ công chức - Yếu tố tạo nên thành công của mô hình công vụ chức nghiệp hoặc mô hình công vụ việc làm.

05-03-2022 762 607 Word 4 trang
Yếu tố tạo nên thành công của mô hình công vụ chức nghiệp hoặc mô hình công vụ việc làm là gì ? Mô hình công vụ việc làm là cách thức bố trí nhân sự theo từng công việc cụ thể trong tổ chức. Mỗi một người làm một việc cụ thể trong suốt cuộc đời của...

Tài liệu câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính và Tài phán hành - Tài liệu cao học hành chính

05-03-2022 279 782 Word 2 trang
20 câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính và Tài phán hành - Tài liệu cao học hành chính 1. Các đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước; nội dung cải cách cơ quan hành chính nhà nước. 2. Công vụ và đặc điểm công vụ nhà nước. 3....

Bài soạn ôn thi Kỹ năng giao tiếp công sở, giao tiếp hành chính - Tài liệu cao học hành chính

05-03-2022 334 775 Word 14 trang
CÂU HỎI ÔN THI MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CÔNG SỞ, GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH  Câu 1. Phân tích ý nghĩa, vai trò, mục tiêu của giao tiếp trong hành chính , liên hệ thực tiễn Việt Nam? Câu 2. PHân tích đặc điểm và chức năng của giao tiếp trong hành chính....