5. CHIA SẺ TÀI LIỆU

Các mục tiêu và các nguyên tắc thực hiện việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Liên hệ [5 trang]

23-02-2020 0 338 Word 5 trang
Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 01-8-2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước đã đề ra chủ trương thí điểm: đối với chính quyền nông thôn không tổ chức...

Phân tích sự cần thiết và xu hướng xã hội hóa dịch vụ công, liên hệ thực tiễn [9 trang]

21-02-2020 0 540 Word 9 trang
Khái niệm dịch vụ công: dịch vụ công có thể được hiểu là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội, do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thực hiện.

Tiểu luận môn chính sách công: Quản lý tài chính công [12 trang]

20-02-2020 0 1137 PDF 12 trang
Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nước ta đang trong giai đoạn phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cuộc cải cách cơ bản tài chính nhà nước được thực hiện theo hướng “phải nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát...

Tiểu luận Quyền lực chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta [11 trang]

19-02-2020 0 2070 Word 11 trang
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta năm 1991 đã khẳng định.”Toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện từng bước nền dân chủ XHCN, đảm bảo quyền lực thuộc...

Tiểu luận Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [17 trang]

19-02-2020 0 4618 PDF 17 trang
Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị và ngược lại kinh tế, chính trị cũng nằm trong văn hóa. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội; nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là...

Tiểu luận lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân [27 trang]

17-02-2020 0 2004 PDF 27 trang
Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của HĐND hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chẳng hạn như công tác chuẩn bị cho kỳ họp; kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân còn nhiều bất cập, công tác tiếp xúc cử tri hiệu quả chưa...

Bài soạn cách thức thiết lập bộ máy hành chính nhà nước để thực thi quyền hành pháp [6 trang]

17-02-2020 0 509 PDF 6 trang
Bộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp, hệ thống các cơ quan nhà nước đứng đầu là Chính phủ và thực hiện quyền hành pháp được gọi là bộ máy hành chính nhà nước. Như vậy, bộ máy hành chính nhà nước là hệ thống cơ quan...

26 chuyên đề ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2018

29-04-2018 867 3037 PDF 500 trang
Thư viện hành chính cung cấp 26 chuyên đề phục vụ ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2018. Tài liệu biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập

Trọn bộ 44 câu hỏi + đáp án ôn thi chuyên viên chính năm 2018 (142 trang)

30-03-2018 1143 2664 PDF 142 trang
Trọn bộ 44 câu hỏi + đáp án ôn thi chuyên viên chính năm 2018 (142 trang) biên soạn công phu phục vụ các anh (chị) ôn thi chuyên viên chính năm 2018

Trình bày quan điểm có tính chất nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính ở nước ta? Cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương (bộ, ngành) mình?

30-03-2018 0 1361 PDF 0 trang
Trình bày quan điểm có tính chất nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về đổi mới nền hành chính ở nước ta? Cần phải làm gì để quan điểm trên được quán triệt ở địa phương (bộ, ngành) mình?