Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 (mới nhất)

14-07-2024 10:33 Lượt xem: 60597 Download: 15961 1000 trang
Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, trắc nghiệm chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2019. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật mới nhất các bộ đề và đáp án.....

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BỘ TÀI LIỆU PHỤC VỤ ÔN THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2024

       Thư viện hành chính cung cấp Bộ tài liệu ôn tập thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ gồm môn kiến thức chung, trắc nghiệm môn chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi qua các năm, ...dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2024. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật mới nhất các bộ đề và đáp án.....

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG (thi viết) 

QUYỂN SỐ 1

(1) 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Bộ câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam 

(4) Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 18 câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị Việt Nam

(6) 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(7) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 1)

(8) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 2)

(9) Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

(10) Bộ  09 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 

(11 Bộ 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 

QUYỂN SỐ 2

(16) Bổ sung mới câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(11) Bổ sung mới 08 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(12) Bổ sung cập nhật mới 32 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(13) Bổ sung mới 30 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(14) Bổ sung mới 23 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(15) Tổng hợp đề thi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

ĐỀ THI THAM KHẢO

(1) Tổng hợp 15 đề thi và đáp án chuyên viên chính

(2) Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

(3) Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

(4) Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

II. MÔN CHUYÊN NGÀNH
1. 400 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm chuyên viên chính

2. Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

3. Trắc nghiệm về quản lý hành chính nhà nước thi chuyên viên chính

4. Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

5. 393 câu hỏi và đáp án môn trắc nghiệm Chuyên viên chính

III. MÔN TIN HỌC

1. Full bộ câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

3. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

IV. MÔN NGOẠI NGỮ

1. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh 

2. 60 bài luận tiếng Anh thông dụng thi chuyên viên chính

3. Bài soạn ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh

4. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn Tiếng Anh

V. 03 QUYỂN SÁCH ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Xem mô tả tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html 

VI. Tổng hợp các nội dung nghiên cứu và văn bản, nghị quyết

- Tập các nội dung về cải cách hành chính

- Tập các nội dung về cán bộ công chức

- Tập các nội dung về tinh giản biên chế, cải cách bộ máy

- Tập các nội dung về pháp luật

- Tập các nội dung về văn bản hành chính nhà nước

- Tập các nội dung về cải cách công vụ

- Tập các nội dung về phân cấp phân quyền

- Tập các nội dung về thể chế kinh tế thị trường

- Tập các nội dung về phòng chống tham nhũng

- Tập các nội dung về an sinh xã hội, chương trình MTQG

- Tập các nội dung về các văn bản, Nghị quyết TW

07 CHUYÊN ĐỀ

- Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị ở Việt Nam hiện nay.

- Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và và công tác cán bộ hiện nay

- Chuyên đề 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

- Chuyên đề 4: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt Trân tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội

- Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bô, công chức

- Chuyên đề 6: Một số vấn đề về công tác tư tưởng, tuyên giáo trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam

- Chuyên đề 7: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

VI. 08 NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

2. Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới

3. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

4. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức

5. Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước

6. Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XII

7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

8. Tiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

VII. Các bộ đề thi viết qua các tổng hợp qua các năm 

VIII. Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm

IX. Các bộ đề thi tin học các năm

X. Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm

XI. Tổng hợp các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính theo đề cương ôn thi của Bộ Nội vụ

XII. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi dung lượng 1h30'' (miễn phí) 

Xem tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/huong-dan-on-thi-nang-ngach-chuyen-vien-chinh-2019-n89.html

Và nhiều tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 quan trọng khác................................................ 

Tài liệu được biên soạn công phu, chất lượng, đầy đủ. Tổng dung lượng trọn bộ tài liệu đầy đủ (mới nhất, đầy đủ nhất và đã được cập nhật, bổ sung) gần 600 MB.

Liên hệ: 0905.719.807. Email: hanhchinhthuvien@gmail.com

Chuyên viên chính năm 2024-1709603511
Chuyên viên chính năm 2024-1709603511

 

 

Bình luận