4. LUẬN VĂN HÀNH CHÍNH

Tiểu luận Tìm hiểu chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam miễn phí

01-03-2022 289 960 Word 13 trang
Như chúng ta đã biết, mô hình nông thôn mới đã đem lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho nông thôn Hàn Quốc (Saemaul Undong- SMU). Từ một nông thôn hết sức lạc hậu, nghèo đói, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn, tình hình chính trị căng thẳng, nhưng...

Top 8 Luận văn về chủ đề nguồn nhân lực, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

05-03-2022 279 1244 Word 500 trang
Tài liệu Top các Luận văn về nguồn nhân lực phục vụ làm Luận văn, tiểu luận, khóa luận.

Top 13 Luận văn về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai

06-03-2022 386 1408 Word 200 trang
Tài liệu phục vụ làm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận môn học, giảng dạy hoặc nghiên cứu về chuyên ngành đất đai hoặc QLNN về đất đai...Top 13 Luận văn về đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai.

Top 15 Luận văn về xóa đói giảm nghèo, giải pháp xóa đói giảm nghèo, quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo

06-03-2022 289 1285 PDF 500 trang
Top 15 Luận văn về xóa đói giảm nghèo, giải pháp xóa đói giảm nghèo, quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo

Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

20-03-2022 0 609 PDF 42 trang
Đến nay đã có khá nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu đưa ra các khái niệm , định nghĩa về nguồn nhân lực của một quốc gia. Tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng có thể hiểu một cách nôm na là nguồn nhân lực chính là nguồn lao động. Tuỳ thuộc vào...

Tiểu luận Phong cách lãnh đạo của người cán bộ quản lý kinh tế hiện nay

10-03-2022 15 2689 PDF 0 trang
Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn lực cán bộ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tại Nghị quyết Hội nghị TW III (khóa VIII) Đảng ta đã khẳng định "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của...

Luận văn Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

10-03-2022 0 643 PDF 148 trang
Luận văn Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Luận văn Thực trạng và giải pháp quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

06-03-2022 364 1078 Word 100 trang
Bên cạnh đó, mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã đề ra đó là: Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu...

Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức phường trên địa bàn quận 10 TP.Hồ Chí Minh

06-03-2022 428 1462 Word 110 trang
Quận 10 là một quận trung tâm của thành phố . Các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận diễn ra khá sôi nổi và phức tạp .Vì thế, hoạt động quản lý hành chính nhà nước đóng vai trò quan trọng. Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ không...

So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công

01-03-2022 465 3733 Word 3 trang
So sánh mô hình hành chính công truyền thống (Mô hình bộ máy Thư lại) với mô hình mới của quản lý công