Bài phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020-2025

26-05-2024 03:05 Lượt xem: 4869 Download: 786 3 trang
Bài phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Hội Khuyến học Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt lãnh đạo Huyện, tôi xin gửi đến quý đại biểu, quý khách dự lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần, lời chào mừng tốt đẹp nhất.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN tại Đại hội Hội Khuyến học Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính thưa:

- ......................................................................................

- ......................................................................................

- Quý đại biểu thân mến!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Hội Khuyến học Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt lãnh đạo Huyện, tôi xin gửi đến quý đại biểu, quý khách dự lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần, lời chào mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu!

Trong khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Khuyến học Huyện nhà đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội phát triển mạnh mẽ, rộng khắp ở các địa phương, cơ sở đến nay trên địa bàn huyện hình thành 886 tổ Dân phòng - Khuyến học; 11.077 gia đình hiếu học với 11.332 hội viên và 09 dòng họ hiếu học. Các hoạt động của Hội có chuyển biến tích cực và đã có nhiều mô hình tiêu biểu như: gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học; mô hình "Nuôi heo đất khuyến học"; Mô hình Chi hội khuyến học trong Hợp tác xã… đã góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của Huyện và các phong trào này trở thành hạt nhân của cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình văn hóa, xoá đói giảm nghèo, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong các cộng đồng dân cư, làm tốt việc học ngoài nhà trường, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân có cơ hội tham gia học tập.

Việc xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở các cấp hội rất đa dạng, phong phú. Tổng nguồn quỹ hội được 5,6 tỷ đồng và vận động xã hội hóa giáo dục được trên 3,2 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ, động viên các cháu học sinh vượt khó học giỏi; đặc biệt đã phần nào chia sẻ bớt gánh nặng cho gia đình các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cắp sách đến trường, mang lại sự công bằng trong học tập, thúc đẩy truyền thống hiếu học của Huyện nhà. Nhiều gia đình nhờ sự giúp đỡ của Hội mà đảm bảo được việc học cho con, cháu; nhiều học sinh nhờ sự giúp đỡ của quỹ hội mà thành tài.

Với chức năng khuyến học, khuyến tài, các cấp Hội Khuyến học trong Huyện cũng đã tạo ra một sân chơi bổ ích nhằm phát hiện, khuyến khích tài năng mọi lứa tuổi, bổ sung cho Huyện một nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Hội Khuyến học Huyện đã được Hội Khuyến học Tỉnh đánh giá là một trong những hội khuyến học khá trong Tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Huyện xin ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học Huyện.

Kính thưa quý đại biểu!

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì hoạt động của Hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: việc phối hợp nhân rộng mô hình Tổ dân phòng - Khuyến học giữa các đơn vị liên tịch chưa chặt chẽ; một số tổ Dân phòng - Khuyến học chất lượng hoạt động chưa cao; dòng họ hiếu học được công nhận còn ít; ấp đạt chuẩn cộng đồng khuyến học chưa nhiều.

Kính thưa các đồng chí

Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của Hội Khuyến học Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, tôi lưu ý với Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.

Thứ hai, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cụm dân cư khuyến học trong các cộng đồng dân cư để phong trào khuyến học trở thành nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các phong trào này phải gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường với xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, từng bước nâng lên thành gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập. Đặc biệt, cần lưu ý phát hiện tài năng trong thế hệ trẻ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phục vụ công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ ba, củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nhất là ở cơ sở, chi hội trường học, dòng họ khuyến học…thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt vai trò nòng cốt liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân, xây dựng xã hội học tập; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội cơ sở để các hội viên phát huy mọi trí tuệ, tâm huyết, sức lực cho hoạt động của hội khuyến học.

Thứ tư, tập trung xây dựng và phát triển mạnh mẽ quỹ khuyến học ở các cấp hội nhằm giúp đỡ nhiều hơn cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, tật nguyền để các em có điều kiện tham gia học tập; kịp thời khen thưởng các em học sinh giỏi, khuyến khích hỗ trợ mọi người cùng tham gia học tập và chăm sóc các tài năng trẻ. Hàng năm, có thống kê đánh giá kết quả hỗ trợ cho các đối tượng để ngày càng nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ.

Thứ năm, các cấp ủy Đảng, chính Quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần quan tâm, tạo mọi điều kiện cho công tác khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả tốt, hướng đến xây dựng xã hội học tập.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Huyện, tôi xin chân thành cảm ơn Hội Khuyến học Tỉnh, các mạnh thường quân đã dành cho huyện sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, giúp đỡ kịp thời và hiệu quả, thiết thực đối với Hội Khuyến học Huyện nhà trong những năm qua. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Hội Khuyến học tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tài trợ nhiều hơn nữa từ Hội Khuyến học Tỉnh và các tổ chức cá nhân trong và ngoài Huyện.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo Huyện xin kính chúc quý đại biểu, quý khách dự dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

Bình luận