Bộ câu hỏi ôn thi chuyên viên chính năm 2024 có đáp án đầy đủ

26-05-2024 03:59 Lượt xem: 150175 Download: 42633 1500 trang
Bộ tài liệu câu hỏi và đáp án ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2024 dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2024 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi. Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, các bộ đề thi và đáp án mới nhất.....

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BỘ TÀI LIỆU CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2024

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 với đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, các bộ đề và đáp án dành cho các anh (chị) ôn thi Chuyên viên chính năm 2024 gồm bài soạn môn kiến thức chung, môn chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, trắc nghiệm, đề thi.  Tài liệu được hệ thống, biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập, gồm có:

A. PHẦN ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG gồm 2 quyển

QUYỂN SỐ 1

(1) 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Bộ câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam 

(4) Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 18 câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị Việt Nam

(6) 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(7) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 1)

(8) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 2)

(9) Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

(10) Bộ  09 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 

(11 Bộ 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 

QUYỂN SỐ 2

(16) Bổ sung mới câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(11) Bổ sung mới 08 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(12) Bổ sung cập nhật mới 32 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(13) Bổ sung mới 30 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(14) Bổ sung mới 23 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(15) Tổng hợp đề thi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

ĐỀ THI THAM KHẢO

(1) Tổng hợp 15 đề thi và đáp án chuyên viên chính

(2) Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

(3) Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

(4) Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

II. MÔN CHUYÊN NGÀNH
1.
 400 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm chuyên viên chính

2. Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

3. Trắc nghiệm về quản lý hành chính nhà nước thi chuyên viên chính

4. Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

5. 393 câu hỏi và đáp án môn trắc nghiệm Chuyên viên chính

III. MÔN TIN HỌC

1. Full bộ câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

3. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

IV. MÔN NGOẠI NGỮ

1. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh 

2. 60 bài luận tiếng Anh thông dụng thi chuyên viên chính

3. Bài soạn ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh

4. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn Tiếng Anh

II. TÀI LIỆU BIÊN SOẠN KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  

Phần 1. Gồm 03 Quyển sách ôn thi Chuyên viên chính của Bộ Nội vụ phát hành (Nhà Xuất bản Bách khoa Hà Nội). Mô tả: https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html 

Phần 2. Các tài liệu môn trắc nghiệm (có đáp án đầy đủ). Các Đề thi tham khảo môn Kiến thức chung, Trắc nghiệm (có đáp án) qua các năm. Bên cạnh đó, tập hợp hệ thống hóa 47 văn bản, Nghị quyết tham khảo và nhiều tài liệu quan trọng khác theo đề cương ôn tập của Bộ Nội vụ...

Phần 3. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi (dung lượng 1h30''). 

Phần 4. Tổng hợp các nội dung nghiên cứu và văn bản, nghị quyết

- Tập các nội dung về cải cách hành chính

- Tập các nội dung về cán bộ công chức

- Tập các nội dung về tinh giản biên chế, cải cách bộ máy

- Tập các nội dung về pháp luật

- Tập các nội dung về văn bản hành chính nhà nước

- Tập các nội dung về cải cách công vụ

- Tập các nội dung về phân cấp phân quyền

- Tập các nội dung về thể chế kinh tế thị trường

- Tập các nội dung về phòng chống tham nhũng

- Tập các nội dung về an sinh xã hội, chương trình MTQG

- Tập các nội dung về các văn bản, Nghị quyết TW

VI. Các bộ đề thi viết qua các tổng hợp qua các năm; Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm; Các bộ đề thi tin học các năm; Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm

VII. Tổng hợp các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính theo đề cương ôn thi của Bộ Nội vụ

VIII. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi dung lượng 1h30'' (miễn phí) 

Xem tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/huong-dan-on-thi-nang-ngach-chuyen-vien-chinh-2019-n89.html

Và nhiều tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 quan trọng khác................................................ 

Tài liệu được biên soạn công phu, chất lượng, đầy đủ. Tổng dung lượng trọn bộ tài liệu đầy đủ (mới nhất, đầy đủ nhất và đã được cập nhật, bổ sung) gần 600 MB.

Liên hệ: 0905.719.807. Email: hanhchinhthuvien@gmail.com

Chuyên viên chính năm 2024-1709603511
Chuyên viên chính năm 2024-1709603511

 

Bình luận