Phát biểu tham luận giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

12-08-2022 22:49 Lượt xem: 14961 Download: 0 8 trang
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành thành phố cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở, đã tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt những thành tựu rõ nét...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Bình luận