26 chuyên đề ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2022

09-02-2023 06:41 Lượt xem: 5383 Download: 1722 500 trang
Thư viện hành chính cung cấp 26 chuyên đề phục vụ ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

26 CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ ÔN THI CÔNG CHỨC, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2022

Thư viện hành chính cung cấp 26 chuyên đề phục vụ ôn thi công chức, chuyên viên chính năm 2022. Tài liệu biên soạn công phu, dễ học, dễ ôn tập gồm có:

Chuyên đề 1: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên đề 2: Pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa

Chuyên đề 3: Một số vấn đề chung về quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 4: Công chức và đạo đức công vụ

Chuyên đề 5: Tiêu chuẩn, chức trách ngạch cán sự

Chuyên đề 6: Văn hóa công sở, lễ tân và nghi thức nhà nước

Chuyên đề 7: Những vấn đề cơ bản về cải cách hành chính nhà nước

Chuyên đề 8: Quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước

Chuyên đề 9: Một số vấn đề chung về văn bản quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 10: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

Chuyên đề 11: Quản lý văn bản

Chuyên đề 12: Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức và quản lý thời gian của cá nhân

Chuyên đề 13: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính

Chuyên đề 14: Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính

Chuyên đề 15: Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng

Chuyên đề 16: Kỹ năng giao tiếp hành chính

Chuyên đề 17: Ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 18: Một số vấn đề cơ bản về công tác thi đua - khen thưởng. Chuyên đề này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản mang tính nghiệp vụ về công tác thi đua công tác khen thưởng.

Chuyên đề 19: Quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính

Chuyên đề 20: Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế

Chuyên đề 21: Quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường

Chuyên đề 22: Quản lý nhà nước về xây dựng và đô thị

Chuyên đề 23: Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

Chuyên đề 24: Quản lý nhà nước về quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội

Chuyên đề 25: Quản lý hành chính tư pháp của cơ quan hành chính

Chuyên đề 26: Quản lý nguồn nhân lực

Liên hệ: 0905.719.807. 

Email: hanhchinhthuvien@gmail.com

Bình luận