Trọn bộ tài liệu thi chuyên viên chính năm 2024 (New, Full)

18-06-2024 17:06 Lượt xem: 26634 Download: 6596 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2024. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

              Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu rất đầy đủ các tài liệu phục vụ các anh, chị ôn tập thi chuyên viên chính năm 2024. Tài liệu biên soạn đầy đủ gồm: bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo và trọn bộ tài liệu quan trọng khác...Chúc các anh (chị) thi tốt!

A. PHẦN ÔN THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG gồm 2 quyển

QUYỂN SỐ 1

(1) 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Bộ câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam 

(4) Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 18 câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị Việt Nam

(6) 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(7) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 1)

(8) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 2)

(9) Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

(10) Bộ  09 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính  

(11 Bộ 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính  

QUYỂN SỐ 2

(16) Bổ sung mới câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(11) Bổ sung mới 08 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(12) Bổ sung cập nhật mới 32 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(13) Bổ sung mới 30 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(14) Bổ sung mới 23 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

(15) Tổng hợp đề thi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung 

ĐỀ THI THAM KHẢO

(1) Tổng hợp 15 đề thi và đáp án chuyên viên chính

(2) Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

(3) Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

(4) Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

II. MÔN CHUYÊN NGÀNH
1.
 400 câu hỏi và đáp án thi trắc nghiệm chuyên viên chính

2. Tổng hợp đề thi và đáp án môn trắc nghiệp hành chính

3. Trắc nghiệm về quản lý hành chính nhà nước thi chuyên viên chính

4. Đề thi và đáp án môn trắc nghiệp Chuyên viên chính

5. 393 câu hỏi và đáp án môn trắc nghiệm Chuyên viên chính

III. MÔN TIN HỌC

1. Full bộ câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

3. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

IV. MÔN NGOẠI NGỮ

1. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh 

2. 60 bài luận tiếng Anh thông dụng thi chuyên viên chính

3. Bài soạn ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh

4. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn Tiếng Anh

II. TÀI LIỆU BIÊN SOẠN KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  (Tác giả tự biên soạn, ngắn gọn, dễ ôn tập)

Phần 1. Gồm 03 Quyển sách ôn thi Chuyên viên chính của Bộ Nội vụ phát hành (Nhà Xuất bản Bách khoa Hà Nội). Mô tả: https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html 

Phần 2. Các tài liệu môn trắc nghiệm (có đáp án đầy đủ). Các Đề thi tham khảo môn Kiến thức chung, Trắc nghiệm (có đáp án) qua các năm. Bên cạnh đó, tập hợp hệ thống hóa 47 văn bản, Nghị quyết tham khảo và nhiều tài liệu quan trọng khác theo đề cương ôn tập của Bộ Nội vụ...

Phần 3. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi (dung lượng 1h30''). 

VII. 07 CHUYÊN ĐỀ

- Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị ở Việt Nam hiện nay.

- Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và và công tác cán bộ hiện nay

- Chuyên đề 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

- Chuyên đề 4: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt Trân tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội

- Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bô, công chức

- Chuyên đề 6: Một số vấn đề về công tác tư tưởng, tuyên giáo trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam

- Chuyên đề 7: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

VIII. 08 NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

2. Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới

3. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

4. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức

5. Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước

6. Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XII

7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

8. Tiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

IX. Các bộ đề thi viết qua các tổng hợp qua các năm 

X. Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm

XI. Các bộ đề thi tin học các năm

XII. Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm

XIII. Tổng hợp các văn bản Luật, Nghị định có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính theo đề cương ôn thi của Bộ Nội vụ

XIV. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi dung lượng 1h30'' (miễn phí)

Xem tại đây: https://thuvienhanhchinh.com/huong-dan-on-thi-nang-ngach-chuyen-vien-chinh-2019-n89.html

Và nhiều tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2024 quan trọng khác................................................ 

Tài liệu được biên soạn công phu, chất lượng, đầy đủ. Tổng dung lượng trọn bộ tài liệu đầy đủ (mới nhất, đầy đủ nhất và đã được cập nhật, bổ sung) gần 600 MB.

Liên hệ: 0905.719.807. Email: hanhchinhthuvien@gmail.com

 

 

Bình luận