Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Tài liệu tin học tham khảo ôn thi chuyên viên chính, công chức 2020 miễn phí [104 trang]

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp tài liệu tin học tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính, công chức 2020 miễn phí 104 trang. Chúc anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt.
26-02-2020 1 108 PDF 104 trang

Câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính, công chức có đáp án miễn phí [mới]

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi/Đáp án Trắc nghiệm về Luật Cán bộ công chức và trắc nghiệm về hệ thống chính trị phục vụ ôn thi chuyên viên chính, công chức năm 2020. Chúc Anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt nhất.
25-02-2020 8 123 PDF 5 trang

Tài liệu Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2020 môn kiến thức chung [mới]

Để phục vụ ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2020 môn Kiến thức chung, Thuvienhanhchinh.com trân trọng tổng hợp, giới thiệu nội dung quan trọng để các Anh/chị có cơ sở nắm bắt một số vấn đề quan trọng trong việc ôn thi nâng ngạch Chuyên viên...
20-02-2020 9 415 PDF 5 trang

Hướng dẫn ôn thi nâng ngạch Chuyên viên chính 2020 môn Kiến thức chung (Quan trọng)

Hướng dẫn ôn thi Chuyên viên chính năm 2020 môn Kiến thức chung phục vụ ôn thi nâng ngạch năm 2020 [Quan trọng]
06-04-2019 0 3248 PDF 100 trang

Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2020 mới nhất

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp bộ Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2020 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu, khoa học các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên...
02-11-2019 0 447 PDF 1000 trang

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Liên hệ [7 trang]

Trong quá trình hoạt động đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy,...
24-02-2020 0 107 Word 7 trang

Các mục tiêu và các nguyên tắc thực hiện việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Liên hệ [5 trang]

Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 01-8-2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước đã đề ra chủ trương thí điểm: đối với chính quyền nông thôn không tổ chức...
23-02-2020 0 109 Word 5 trang

Phân tích sự cần thiết và xu hướng xã hội hóa dịch vụ công, liên hệ thực tiễn [9 trang]

Khái niệm dịch vụ công: dịch vụ công có thể được hiểu là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội, do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thực hiện.
21-02-2020 0 108 Word 9 trang

Đảng được tổ chức và hoạt động với tính chất là một nhân tố quan trọng trong cơ chế thực hiện quyền lực Nhà nước [5 trang]

Cơ chế vận hành của Hệ thống chính trị Việt Nam có được sự thống nhất thừa nhận của các thành viên, trong đó nhà nước là trụ cột là: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị hiện nay ở nước ta bao...
21-02-2020 0 130 Word 5 trang

Tiểu luận môn chính sách công: Quản lý tài chính công [12 trang]

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nước ta đang trong giai đoạn phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cuộc cải cách cơ bản tài chính nhà nước được thực hiện theo hướng “phải nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát...
20-02-2020 0 109 PDF 12 trang