DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN TẬP THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2024 miễn phí

18-06-2024 15:59 Lượt xem: 180 Download: 22 0 trang
1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013; 2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Nghị quyết số 96/2023/QH15); 4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 5. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 6. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dung, sử dụng và quản lý công chức; 8. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. 9. Một số văn bản khác như Quy định, Nghị quyết, Nghị định… của Trung ương, Chính phủ có liên quan.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2024

A. Môn Kiến chức chung tham khảo ôn tập thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2024
1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013;
2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
3. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Nghị quyết số 96/2023/QH15);
4. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;
5. Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
6. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
7. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dung, sử dụng và quản lý công chức;
8. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ 
9. Một số văn bản khác như Quy định, Nghị quyết, Nghị định… của Trung ương, Chính phủ có liên quan.

B. Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) tham khảo ôn tập thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2024
Nội dung chương trình đào tạo Tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

C. Môn Chuyên môn nghiệp vụ tham khảo ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2024
1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013
2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008( sửa đổi, bổ sung năm 2019)
3. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
5. Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
6. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
7. Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022  của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
8. Quyết định số 942/QĐ-TTg ban hành ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
9. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
10. Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương (Ban hành kèm theo Quyết định số 3304/QĐ-HCQG ngày 15/8/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

cvc bhxh-1709602997
Danh mục tài liệu tham khảo ôn tập thi nâng ngạch lên chuyên viên chính-1715997485

 

Bình luận