Luận văn luân chuyển công chức từ Ủy ban nhân dân cấp huyện về chính quyền cơ sở tại thành phố Đà Nẵng (82 trang)

05-06-2023 13:55 Lượt xem: 1366 Download: 0 82 trang
Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu thực tiễn, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “Luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng”...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

            Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh xây dựng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một công việc trọng yếu của Đảng. Đồng thời, Người cho rằng cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém. Vì thế, phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu.

             Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TW Đảng khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 được ban hành kèm theo QĐ số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác cán bộ, trong đó có vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, trong đó luân chuyển là một trong những giải pháp rất quan trọng. Luân chuyển góp phần tăng cường công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn cho các địa bàn cần thiết, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng công chức trong thực tiễn, tạo điều kiện để công chức có thể phát huy toàn diện về năng lực lãnh đạo, quản lý.

            Trên cơ sở các văn kiện lãnh đạo cùa Đảng về công tác cán bộ, trong đó có luân chuyển, Quốc hội đã ban hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Chính phủ ban hành NĐ số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, NĐ số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của NĐ số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. Luân chuyển có thể theo chiều ngang, tức là từ sở này sang sở khác, từ phòng này sang phòng khác và có thể là theo chiều dọc, nghĩa là từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã. Trong đó, luân chuyển công chức theo chiều dọc từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở luôn đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.

           Thành phố Đà Nẵng trực thuộc TW năm 1997, được công nhận là đô thị loại 1 năm 2003 và được xác định là Thành phố trung tâm của khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. Những năm qua, TP.Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trên địa bàn, nhất là đối với chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về vấn đề này, thực tiễn về công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở tại TP.Đà Nẵng vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, làm rõ, hoàn thiện. Đồng thời, hiện nay vẫn chưa có một Đề tài nghiên cứu công tác luân chuyển công chức từ UBND cấp  huyện về chính quyền cơ sở tại TP.Đà Nẵng. Xuất phát từ tình hình thực tế và những yêu cầu trên, em đã chọn Đề tài luận văn tốt nghiệp “Luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng”.

          Qua đó, tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp, nhằm góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác luân chuyển công chức nói chung và luân chuyển công chức từ UBND cấp huyện về chính quyền cơ sở nói riêng. 

Bình luận