Top 15 Luận văn về xóa đói giảm nghèo, giải pháp xóa đói giảm nghèo, quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo

05-07-2022 18:57 Lượt xem: 246 Download: 58 500 trang
Top 15 Luận văn về xóa đói giảm nghèo, giải pháp xóa đói giảm nghèo, quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

TOP 15 LUẬN VĂN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, GIẢI PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

1. Luận văn Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Chương 2: THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỈNH QUẢNG TRỊ

Chương 3: MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN ĐẾN

2. Luận văn Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở GIA LAI

Chương 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở GIA LAI

3. Luận văn Xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Tân Châu,tỉnh An Giang - Thực trạng và giải pháp

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHÈO ĐÓI VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO                                                                      Chương 2: THỰC TRẠNG XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN CHÂU
Chương 3: MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN CHÂU

4. Luận văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hủa Phăn Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Chương 2: THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HỦA PHĂN

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH HỦA PHĂN THỜI GIAN TỚI

5. Luận văn Giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

6. Luận văn Giải pháp xoá đói giảm nghèo ở miền núi tỉnh Thanh Hoá

7. Luận văn Giải pháp xóa đói, giảm nghèo ở các huyện biên giới tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay

8. Luận văn Giải pháp thực hiện xoá đói giảm nghèo tỉnh Bắc Giang

9. Luận văn Thực trạng và giải pháp xóa đói giảm nghèo ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

10. Luận văn Thực trạng và những giải pháp cơ bản thực hiện xoá đói giảm nghèo huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

11. Chuyên đề Đói nghèo - các nguyên nhân dẫn tới đói nghèo

12. Luận văn Quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo ở Bình Phước

13.  Luận văn Giải pháp xóa đói giảm nghèo ở Vĩnh Long

14. Luận văn Quản lý Nhà nước về xóa đói giảm nghèo ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

15. Luận văn Tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam

Mô tả 15:

CHƯƠNG I: BẢN CHẤT, VAI TRÒ CỦA TĂNG TRƯỞNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

I. Phát triển kinh tế là gì?.................................................................................

1.Khái niệm phát triển kinh tế..........................................................................

2. Các yếu tố cốt lõi của phát triển kinh tế........................................................

2.1. Tăng trưởng kinh tế......................................................................................

2.2. Cơ cấu kinh tế...............................................................................................

2.3. Phúc lợi cho con người.................................................................................

II. Những vấn đề liên quan đến con người......................................................

1. Khái niệm........................................................................................................

1.1. Bất bình đẳng................................................................................................

1.2. Bản chất của nghèo đói.................................................................................

2. Sự tồn tại của bất bình đẳng và nghèo đói ở các nước đang phát triển......

III. Bản chất của mối quan hệ tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo..............

1. Tăng trưởng kinh tế là tiền đề để phát triển.................................................

2. Vì sao có tăng trưởng cao nhưng vẫn có sự tồn tại của bất bình đẳng và đói nghèo?........

3, Vai trò của xoá đói giảm nghèo trong tăng trưởng và phát triển kinh tế....

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM

I. Đặc điểm kinh tế xã hội ở Việt Nam..........................................................

1. Việt Nam là một nước đang phát triển........................................................

2. Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam................................................

II. Thực trạng và nguyên nhân đói nghèo ở Việt Nam.................................

1. Định nghĩa chuẩn nghèo.............................................................................

1.1. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo quốc tế........................................

1.2. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo của Chương trình xoá đói giảm nghèo quốc gia..

2. Thực trạng đói nghèo Việt Nam..................................................................

2.1. Đặc điểm nghèo đói ở Việt Nam...............................................................

2.2. Nghèo đói ở các vùng miền.......................................................................

3. Nguyên nhân đói nghèo và các yếu tố chính ảnh hưởng..........................

3.1. Nguồn lực hạn chế và nghèo nàn...............................................................

3.2. Giáo dục và y tế.........................................................................................

3.3. Bất bình đẳng giới ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của phụ nữ và trẻ em......

3.4. Những tác động của chính sách. và pháp luật..........................................

III. Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam...

1. Đánh giá tăng trưởng kinh tế....

1.1. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao và đi dần vào thế ổn định

1.2. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục phát triển khả quan...................

1.3. Lĩnh vực dịch vụ đã phát triển tích cực với yêu cầu của nền kinh tế.........

1.4. Xuất nhập khẩu duy trì được tốc độ tăng trưởng cao................................

2. Những thành tựu đạt được trong xóa đói giảm nghèo nhờ tăng trưởng kinh tế....

3. Những thách thức và bài học kinh nghiệm.............................................

3.1. Những thách thức và khó khăn.................................................................

3.2. Những bài học kinh nghiệm......................................................................

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM

I. Chuẩn nghèo mới của Việt Nam...............................................................

II. Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của Việt Nam

1. Mục tiêu phát triển......................................................................................

2. Các chỉ tiêu chủ yếu....................................................................................

III. Biện pháp chủ yếu...................................................................................

1. Tạo môi trường tăng trưởng nhanh, bền vững và xoá đói giảm nghèo....

1.1. Tạo môi trường pháp lý bình đẳng, công bằng.........................................

1.2. Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định......................................................

1.3. Tạo môi trường xã hội hướng về trợ giúp người nghèo............................

2. Phát triển kết cấu hạ tầng.........................................................................

2.1. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch..............................................

2.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô lớn.....................................................

2.3. Huy động nguồn lực.................................................................................

2.4. Bảo vệ môi trường....................................................................................

2.5. Tăng khả năng tiếp cận của người nghèo với các dịch vụ kết cấu hạ tầng.......

3. Phát triển các ngành và các lĩnh vực theo hướng tăng trưởng cao và xoá đói giảm nghèo..

3.1. Tạo cơ hội cho người nghèo tăng thu nhập...............................................

3.2. Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng.......................................

3.3. Phát triển mạng lưới an sinh xã hội...........................................................

4. Huy động và phân bổ nguồn lực................................................................

4.1. Huy động nguồn đầu tư............................................................................

4.2. Chi tiêu Ngân sách...................................................................................

4.3. Chi cho xoá đói giảm nghèo......................................................................

5. Tiếp tục thực hiện Chiến lược tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo........

5.1. Tổ chức thực hiện.....................................................................................

5.2. Giám sát và đánh giá.................................................................................

Các anh chị có nhu cầu phải gửi yêu cầu nhận các Luận văn nêu trên qua mail hanhchinhthuvien@gmail.com), lưu ý:

* Tiêu đề mail: “Đề nghị nhận các Luận văn về xóa đói giảm nghèo"

cvc bhxh (3)-1646515224

 

 

Bình luận