Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 (Full)

26-05-2024 04:05 Lượt xem: 22358 Download: 6068 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2024. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

        Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2023 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu rất đầy đủ các tài liệu phục vụ các anh, chị ôn tập thi chuyên viên chính năm khối Đảng, đoàn thể 2023. Tài liệu biên soạn đầy đủ gồm: bài soạn câu hỏi/đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm (có đáp án), đề thi tham khảo và trọn bộ tài liệu quan trọng khác...Chúc các anh (chị) thi tốt! 

I. MÔN KIẾN THỨC CHUNG (thi viết) 

QUYỂN SỐ 1

(1) https://drive.google.com/file/d/1qhIwWrfYB9BjqND8LVA3SwwspEUw52W1/view?usp=sharing

(2) https://drive.google.com/file/d/1ZKSSxF1hdFlkOLOsKQka-J8rLR9C-so2/view?usp=sharing

(3) https://drive.google.com/file/d/1_RptNe86v7RFC_ME9W3ugIWjeXwaRGp4/view?usp=sharing

(4) https://drive.google.com/file/d/1iDx3TC18CREHwXC1r1bw5LNFctyNjJwL/view?usp=sharing

(5) https://drive.google.com/file/d/1jQPAZNmGNW4y-_8yL0Jo9dJFtO1ZZMVy/view?usp=sharing

(7) https://drive.google.com/file/d/1d8CBVgQe-JtRjuOvtkNCTK55GkzMuJod/view?usp=sharing

(8) https://drive.google.com/file/d/1NPAkw0nIN-GwHdjSanBfo3kwxPNGgBbV/view?usp=sharing

(9) https://drive.google.com/file/d/1mn8iTHNBE5EiK80b8nNbXrTCljryFiTU/view?usp=sharing

(10) https://drive.google.com/file/d/1SW8f-1aqeAAan-2fMg165BIg2DWsGW7B/view?usp=sharing

(11) https://drive.google.com/file/d/1TdFONRAt8cCDHw01Lw41nllMGZS3fmNe/view?usp=sharing

...........Và nhiều tài liệu quan trọng khác

QUYỂN SỐ 2

(1) 31 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(2) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(3) Bộ câu hỏi và đáp án về hệ thống chính trị ở Việt Nam 

(4) Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung theo Hiến pháp mới

(5) 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung

(6) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 1)

(7) 28 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính môn kiến thức chung (phần 2)

(8) Câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính (Nghị quyết TW, Hiến pháp 2013, Luật TTCP, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Công tác cải cách hành chính)

(9) Bộ  09 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên 

(10 Bộ 16 câu hỏi và đáp án ôn thi chuyên viên chính 

III. MÔN TIN HỌC

1. Full bộ câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

2. Ngân hàng câu hỏi và đáp án tin học thi chuyên viên chính 

3. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn tin học

IV. MÔN NGOẠI NGỮ

1. Tài liệu ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh 

2. 60 bài luận tiếng Anh thông dụng thi chuyên viên chính

3. Bài soạn ôn thi chuyên viên chính môn tiếng Anh

4. Đề thi và đáp án chuyên viên chính môn Tiếng Anh

V. 03 QUYỂN SÁCH ÔN THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Mô tả: https://thuvienhanhchinh.com/bo-sach-huong-dan-on-thi-chuyen-vien-chinh-nam-n87.html 

07 CHUYÊN ĐỀ

- Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị ở Việt Nam hiện nay.

- Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và và công tác cán bộ hiện nay

- Chuyên đề 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

- Chuyên đề 4: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt Trân tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội

- Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bô, công chức

- Chuyên đề 6: Một số vấn đề về công tác tư tưởng, tuyên giáo trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam

- Chuyên đề 7: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

VI. 08 NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

2. Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tác xây dựng đảng trong tình hình mới

3. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

4. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức

5. Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước

6. Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội XII

7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị – xã hội

8. Tiếp tục hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

VII. Bộ Video hướng dẫn phương pháp làm bài thi dung lượng 1h30'' (miễn phí)

Và nhiều tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2024 quan trọng khác................................................ 

Tài liệu được biên soạn công phu, chất lượng, đầy đủ. Tổng dung lượng trọn bộ tài liệu đầy đủ (mới nhất, đầy đủ nhất và đã được cập nhật, bổ sung) gần 600 MB.

Liên hệ: 0905.719.807. Email: hanhchinhthuvien@gmail.com

Khoi dang-1644120406
Khoi dang-1644120406

Bình luận