Trọn bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 mới nhất

19-11-2019 05:28 Lượt xem: 163 Download: 0 1000 trang
Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019. Tài liệu gồm bài soạn, đáp án môn kiến thức chung, các chuyên đề, câu hỏi thời sự, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm, đề thi tham khảo...

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2019 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu rất đầy đủ các tài liệu phục vụ các anh, chị ôn tập thi chuyên viên chính năm 2019. Tài liệu biên soạn đầy đủ gồm: bài soạn câu hỏi/đáp án môn kiến thức chung, tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành, thời sự, môn ngoại ngữ, tin học, đề thi trắc nghiệm (có đáp án), đề thi tham khảo và trọn bộ tài liệu quan trọng khác...Chúc các anh (chị) thi tốt!

     1. Tài liệu tổng hợp ôn tập môn kiến thức chung, các chuyên đề ôn tập, câu hỏi/đáp án, các Nghị quyết TW...

     2. Tài liệu trắc nghiệm nghiệp vụ chuyên ngành

     3. Tài liệu ôn thi tin học

     4. Tài liệu ôn thi ngoại ngữ

     5. Các bộ đề thi viết chuyên viên chính tổng hợp các năm

     6. Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm

     7. Các bộ đề thi tin học các năm

     8. Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm

     9. Các văn bản Nghị quyết, Luật có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2019

  Liên hệ: 0905.719.807. Email: hanhchinhthuvien@gmail.com

Bình luận