Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Chia sẻ Bài soạn câu hỏi, đáp án ôn thi công chức viên chức mới (33 trang, miễn phí)

BÀI SOẠN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ÔN THI CÔNG CHỨC mới
27-02-2022 1235 3431 PDF 33 trang

Nghiên cứu những xu hướng hành chính công thế kỷ XXI và những định hướng vận dụng cải thiện nền hành chính công ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Nghiên cứu sách tham khảo “Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh”  rút ra các vấn đề liên quan đến hành chính phát triển và chính phủ điện tử. Nghiên cứu những xu hướng hành chính công thế kỷ XXI và những định...
13-03-2022 2 591 PDF 15 trang

Tiểu luận giải pháp hạn chế thách thức môi trường Việt Nam hiện nay

Môi trường (Environment) là một khái niệm có nội hàm khá rộng và đa dạng. Sau hội nghị Stockholm năm 1972 đến nay, khái niệm môi trường được dùng khá phổ biến là: “ Môi trường là khung cảnh tự nhiên, là ngôi nhà chung của giới sinh vật, là nơi con...
13-03-2022 6 884 PDF 10 trang

Luận văn vai trò của pháp luật trong Quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay

Với thực tế trên, việc đánh giá thực trạng vai trò pháp luật trong quản lý nhà nước (QLNN) đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở nước ta là hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Chính vì vậy, tác giả đã tiến hành thực...
12-03-2022 6 1005 PDF 130 trang

Tiểu luận giải pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay 

  Công nghiệp hoá- hiện đại hoá là một quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế từ sử dụng sức lao động là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ phương tiện...
12-03-2022 4 1197 PDF 5 trang

Tiểu luận Phong cách lãnh đạo của người cán bộ quản lý kinh tế hiện nay

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn lực cán bộ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tại Nghị quyết Hội nghị TW III (khóa VIII) Đảng ta đã khẳng định "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của...
10-03-2022 6 2652 PDF 0 trang

Luận văn Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Luận văn Văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa ở tỉnh Quảng Nam hiện nay
10-03-2022 0 630 PDF 148 trang

Tiểu luận xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Vấn đề văn hóa và phát triển xây dựng con người hiện nay và con người của thế kỷ XXl con người trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đang là những vấn đề thời sự . Hiện nay trong xã hội xuất hiện những trào lưu văn hóa không phù hợp hay nói cách...
08-03-2022 6 1211 PDF 30 trang

Luận văn Thực trạng và giải pháp quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bên cạnh đó, mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 đã đề ra đó là: Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu...
06-03-2022 354 1047 Word 100 trang

Tài liệu 20 câu hỏi + đáp án ôn thi cao học hành chính biên soạn mới nhất

Tài liệu ôn thi cao học hành chính đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã tổng hợp, nghiên cứu, biên soạn công phu các tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi cao học hành chính. Tài liệu gồm bài soạn + đáp án môn kiến thức chung, tài liệu...
06-03-2022 0 716 PDF 0 trang