Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Tài liệu tin học tham khảo ôn thi chuyên viên chính, công chức 2022 miễn phí [104 trang]

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp tài liệu tin học tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính, công chức 2022 miễn phí 104 trang. Chúc anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt.
26-02-2020 1759 2587 PDF 104 trang

Câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính, công chức có đáp án miễn phí [mới]

Thuvienhanhchinh.com tổng hợp câu hỏi/Đáp án Trắc nghiệm về Luật Cán bộ công chức và trắc nghiệm về hệ thống chính trị phục vụ ôn thi chuyên viên chính, công chức năm 2020. Chúc Anh/chị ôn thi đạt kết quả tốt nhất.
25-02-2020 1508 3855 PDF 5 trang

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Liên hệ [7 trang]

Trong quá trình hoạt động đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy,...
24-02-2020 0 1396 Word 7 trang

Các mục tiêu và các nguyên tắc thực hiện việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Liên hệ [5 trang]

Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 01-8-2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước đã đề ra chủ trương thí điểm: đối với chính quyền nông thôn không tổ chức...
23-02-2020 0 661 Word 5 trang

Phân tích sự cần thiết và xu hướng xã hội hóa dịch vụ công, liên hệ thực tiễn [9 trang]

Khái niệm dịch vụ công: dịch vụ công có thể được hiểu là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội, do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thực hiện.
21-02-2020 0 3605 Word 9 trang

Đảng được tổ chức và hoạt động với tính chất là một nhân tố quan trọng trong cơ chế thực hiện quyền lực Nhà nước [5 trang]

Cơ chế vận hành của Hệ thống chính trị Việt Nam có được sự thống nhất thừa nhận của các thành viên, trong đó nhà nước là trụ cột là: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị hiện nay ở nước ta bao...
21-02-2020 0 3034 Word 5 trang

Tiểu luận môn chính sách công: Quản lý tài chính công [12 trang]

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nước ta đang trong giai đoạn phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cuộc cải cách cơ bản tài chính nhà nước được thực hiện theo hướng “phải nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát...
20-02-2020 0 11057 PDF 12 trang

Tiểu luận Quyền lực chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta [11 trang]

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta năm 1991 đã khẳng định.”Toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện từng bước nền dân chủ XHCN, đảm bảo quyền lực thuộc...
19-02-2020 0 11419 Word 11 trang

Tiểu luận Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [17 trang]

Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị và ngược lại kinh tế, chính trị cũng nằm trong văn hóa. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội; nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là...
19-02-2020 0 29065 PDF 17 trang

Tiểu luận lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân [27 trang]

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của HĐND hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chẳng hạn như công tác chuẩn bị cho kỳ họp; kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân còn nhiều bất cập, công tác tiếp xúc cử tri hiệu quả chưa...
17-02-2020 0 4913 PDF 27 trang