Tài liệu câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính và Tài phán hành - Tài liệu cao học hành chính

12-08-2022 22:46 Lượt xem: 204 Download: 61 2 trang
20 câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính và Tài phán hành - Tài liệu cao học hành chính 1. Các đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước; nội dung cải cách cơ quan hành chính nhà nước. 2. Công vụ và đặc điểm công vụ nhà nước. 3. Những yêu cầu đối với Chính phủ trong nhà nước pháp quyền; thành tựu đổi mới, cải cách của Chính phủ theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền thời gian qua. 4. Những quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp pháp lý phát sinh trong quản lý nhà nước. 5. Yêu cầu phân cấp giữa trung ương và địa phương và đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền. 6. Các nguyên tắc của hoạt động công vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay. 7. Phân biệt khiếu nại hành chính và khiếu kiện hành chính; xu hướng hoàn thiện của pháp luật về khiếu nại hành chính và khiếu kiện hành chính. 8.Nội dung những quy định mới của Luật công chức Việt Nam. 9. Luật hành chính Việt Nam trong thực hiện và bảo vệ các quyền công dân.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

20 câu hỏi ôn tập môn Luật Hành chính và Tài phán hành - Tài liệu cao học hành chính

1. Các đặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước; nội dung cải cách cơ quan hành chính nhà nước.

2. Công vụ và đặc điểm công vụ nhà nước.
3. Những yêu cầu đối với Chính phủ trong nhà nước pháp quyền; thành tựu đổi mới, cải cách của Chính phủ theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền thời gian qua.
4. Những quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp pháp lý phát sinh trong quản lý nhà nước.
5. Yêu cầu phân cấp giữa trung ương và địa phương và đổi mới hoạt động của chính quyền địa phương theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền.
6. Các nguyên tắc của hoạt động công vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức Việt Nam hiện nay.
7. Phân biệt khiếu nại hành chính và khiếu kiện hành chính; xu hướng hoàn thiện của pháp luật về khiếu nại hành chính và khiếu kiện hành chính.
8.Nội dung những quy định mới của Luật công chức Việt Nam.
9. Luật hành chính Việt Nam trong thực hiện và bảo vệ các quyền công dân.
10. Quy định của Luật hành chính Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân các cấp; xu hướng hoàn thiện cơ quan hành chính địa phương trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền.
11. Phân tích các yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính ở Việt Nam.
12. Khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính Việt Nam và xu hướng phát triển của ngành luật hành chính.
13. Tính chuyên nghiệp của nền hành chính Việt Nam thể hiện qua những quy định của ngành luật hành chính.
14.Sự hình thành và phát triển của chế định Chính phủ qua các bản Hiến pháp Việt Nam 1946; 1959; 1980; 1992 ( sửa đổi, bổ sung 2001); xu hướng hoàn thiện chế định chính phủ trong xây dựng nhà nước pháp quyền.
15. Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc của hoạt động công vụ trong pháp luật về cán bộ, công chức ở Việt Nam.
16. sự hình thành, phát triển và xu hướng hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
17. Tại sao phải kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước? Các phương thức kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước.
18. Sự hình thành, cơ sở lý thuyết, thực tiễn và xu hướng phát tiển của Khoa học luật hành chính Việt Nam.
19. Quan niệm về công vụ, công chức trong pháp luật hành chính Việt Nam.
20. Quan niệm về tài phán hành chính; tài phán hành chính và vấn đề bảo vệ quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân

Bình luận