Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Phân tích sự cần thiết và xu hướng xã hội hóa dịch vụ công, liên hệ thực tiễn [9 trang]

Khái niệm dịch vụ công: dịch vụ công có thể được hiểu là những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của xã hội, vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội, do nhà nước trực tiếp đảm nhận hay ủy quyền và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân thực hiện.
21-02-2020 0 5034 Word 9 trang

Đảng được tổ chức và hoạt động với tính chất là một nhân tố quan trọng trong cơ chế thực hiện quyền lực Nhà nước [5 trang]

Cơ chế vận hành của Hệ thống chính trị Việt Nam có được sự thống nhất thừa nhận của các thành viên, trong đó nhà nước là trụ cột là: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Các tổ chức hợp thành hệ thống chính trị hiện nay ở nước ta bao...
21-02-2020 0 3457 Word 5 trang

Tiểu luận môn chính sách công: Quản lý tài chính công [12 trang]

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nước ta đang trong giai đoạn phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cuộc cải cách cơ bản tài chính nhà nước được thực hiện theo hướng “phải nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất phát...
20-02-2020 0 15456 PDF 12 trang

Tiểu luận Quyền lực chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta [11 trang]

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta năm 1991 đã khẳng định.”Toàn bộ hệ thống chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và hoàn thiện từng bước nền dân chủ XHCN, đảm bảo quyền lực thuộc...
19-02-2020 0 13708 Word 11 trang

Tiểu luận Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [17 trang]

Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị và ngược lại kinh tế, chính trị cũng nằm trong văn hóa. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội; nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là...
19-02-2020 0 37011 PDF 17 trang

Tiểu luận lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân [27 trang]

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của HĐND hiện nay còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chẳng hạn như công tác chuẩn bị cho kỳ họp; kỹ năng giám sát, kỹ năng chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân còn nhiều bất cập, công tác tiếp xúc cử tri hiệu quả chưa...
17-02-2020 0 5794 PDF 27 trang

Bài soạn cách thức thiết lập bộ máy hành chính nhà nước để thực thi quyền hành pháp [6 trang]

Bộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp, hệ thống các cơ quan nhà nước đứng đầu là Chính phủ và thực hiện quyền hành pháp được gọi là bộ máy hành chính nhà nước. Như vậy, bộ máy hành chính nhà nước là hệ thống cơ quan...
17-02-2020 0 1334 PDF 6 trang

Bộ câu hỏi, tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 có đáp án mới nhất

Thư viện hành chính biên soạn, cung cấp Bộ tài liệu câu hỏi ôn tập chuyên viên chính năm 2023 có đáp án đầy đủ gồm phần kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, môn tin học, ngoại ngữ, đề thi, ...dành cho các anh (chị) ôn tập thi Chuyên viên chính...
21-04-2018 5608 18632 PDF 1500 trang

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức ôn thi công chức 2023

Bài soạn 25 câu + đáp án Luật cán bộ công chức phục vụ ôn thi công chức 2023 (47 trang)
07-01-2018 3734 17816 Word 47 trang

Bộ sách hướng dẫn tham khảo ôn thi chuyên viên chính năm 2023 (mới nhất)

Tài liệu ôn thi chuyên viên chính năm 2023 đang được các Anh (chị) quan tâm. Thư viện hành chính đã cập nhật Bộ sách tài liệu ôn tập phục vụ ôn thi chuyên viên chính năm 2023. Tài liệu gồm 03 quyển sách: (1) Sách hướng dẫn ôn thi môn kiến thức chung...
05-09-2018 4357 17288 PDF 700 trang